Договір приєднання

про надання послуг у сфері позашкільної освіти
01
Цей договір є договором приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України, умови якого встановлені наказом директора ТОВ «Освіта майбутнього ЮА» (далі – Виконавець) № 1 від 15.02.2023 р., і може бути укладений шляхом приєднання другої сторони (далі – Замовник) до цього договору в цілому без можливості зміни пропонованих умов.
Відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України приєднання здійснюється шляхом оплати першого рахунку.
Договір приєднання не є публічним в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України, Виконавець вправі на власний розсуд відмовити у приєднанні до договору будь-якому Замовнику.
Договір набирає чинності з дня отримання першої оплати
02
Відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України цей договір є пропозицією (офертою) укласти його визначеному тут колу осіб на визначених умовах.
03
Виконавець зобов'язується надати вихованцю, учню, слухачу (далі – Студент), зазначеному в електронній формі заяви (пункт 18 цього договору), послуги у сфері позашкільної освіти за науково-технічним та/або дослідницько-експериментальним напрямами, а Замовник зобов'язується оплатити такі послуги.
Виконавець гарантує відповідність послуг чинним вимогам до позашкільної освіти в Україні та несе за це індивідуальну відповідальність.
04
Студентом може бути Замовник або особа, чиїм представником (законним представником) є Замовник, або в інтересах якої Замовник діє, віком від 12 до 18 років.
05
Вартість послуг у сфері позашкільної освіти складає гривневий еквівалент 40 Євро на місяць за курсом НБУ станом на день оплати і не залежить від кількості фактично наданих послуг, їх графіку, дотримання Студентом освітньої програми, навчальних програм, річного плану роботи, навчального плану. В цю вартість входить щонайменше 8 занять, по два на тиждень, кожне з яких триває півтори години (з урахуванням вимог законодавства щодо перерв).
У випадку, якщо недотримання освітньої програми, навчальних програм, річного плану роботи, навчального плану сталося з причин, залежних від Виконавця, сплачені кошти зараховуються в оплату послуг майбутнього місяця пропорційно часу, протягом якого вони не надавалися.
У випадку документально підтвердженої поважності причин недотримання Студентом освітньої програми, навчальних програм, річного плану роботи, навчального плану Виконавець може зарахувати сплачені кошти в оплату послуг майбутнього місяця пропорційно часу, протягом якого вони не споживалися. В будь-якому разі такому зарахуванню підлягають кошти за період у сукупності не більше 30 днів протягом 1 навчального року.
Оплата послуг здійснюється протягом 3-х днів з дня генерування першого рахунку і далі – щомісяця до закінчення місячного строку з дня попередньої оплати, за реквізитами, які зазначаються у рахунку.
Надання і оплата послуг здійснюються на абонентській основі і не потребують підтвердження відповідними актами. Кожна наступна оплата є підтвердженням надання послуг належної якості та кількості за попередній місяць, а також відсутності будь-яких претензій з боку Замовника.
Виконавець вправі в односторонньому порядку припинити надання послуг в разі порушення правил оплати, про що повідомляє Замовника.
5.1
Оплата може здійснюватися єдиним авансовим платежем за 12 місяців навчання у строк, передбачений для оплати першого платежу. В такому випадку Замовник отримує знижку у розмірі 10% від загальної вартості навчання за цей період.
При відмові від послуг (достроковому розірванні договору Замовником в односторонньому порядку) поверненню підлягає сума, пропорційна залишку отриманих послуг у сфері позашкільної освіти. При цьому при визначенні вартості фактично отриманих послуг знижка, надана при одноразовій оплаті 12-місячного періоду навчання, не враховується, і поверненню підлягає різниця між сплаченим авансовим платежем та повною вартістю фактично отриманих освітніх послуг.
Продовженням споживання послуг у кожному наступному місяці з числа оплачених авансом є підтвердженням надання послуг належної якості та кількості за попередній місяць, а також відсутності будь-яких претензій з боку Замовника.
5.2
Оплата може здійснюватися єдиним авансовим платежем за 3 місяці навчання у строк, передбачений для оплати першого платежу. В такому випадку Замовник отримує знижку у розмірі 5% від загальної вартості навчання за цей період.
При відмові від послуг (достроковому розірванні договору Замовником в односторонньому порядку) поверненню підлягає сума, пропорційна залишку отриманих послуг у сфері позашкільної освіти. При цьому при визначенні вартості фактично отриманих послуг знижка, надана при одноразовій оплаті 3-місячного періоду навчання, не враховується, і поверненню підлягає різниця між сплаченим авансовим платежем та повною вартістю фактично отриманих освітніх послуг.
Продовженням споживання послуг у кожному наступному місяці з числа оплачених авансом є підтвердженням надання послуг належної якості та кількості за попередній місяць, а також відсутності будь-яких претензій з боку Замовника.
5.3
Виконавцем можуть встановлюватися спеціальні пропозиції щодо умов та порядку здобуття освіти, здійснення оплати, а також певного кола суб'єктів, які оприлюднюються на офіційному веб-сайті Виконавця за адресою: uateens.org. Якщо умови спеціальної пропозиції відмінні від умов цього договору, застосовуються умови спеціальної пропозиції для тих осіб, на яких вона поширюється і які її акцептували. В частині, яка не регулюється спеціальною пропозицією, застосовуються положення цього договору.
06
Виконавець надає Студентам послуги у сфері позашкільної освіти за науково-технічним та/або дослідницько-експериментальним напрямами з таких навчальних дисциплін (предметів):
  • комп'ютерне програмування;
  • анімація;
  • фільмовиробництво;
  • графічний дизайн;
  • розробка ігор;
  • музика;
  • 3Д-моделювання.
07
Форма здобуття позашкільної освіти дистанційна. Послуги надаються у форматі «онлайн» через мережу Інтернет.
08
Порядок та умови надання послуг визначаються освітньою програмою, навчальними програмами, річним планом роботи, навчальним планом, які оприлюднюється на офіційному веб-сайті Виконавця за адресою: uateens.org, і є невід'ємною частиною договору приєднання.
Замовник зобов'язується дотримуватися та забезпечити дотримання зазначених документів Студентом.
Недотримання цих документів може бути підставою для припинення Виконавцем надання послуг в односторонньому порядку.
09
Організація Студентів, їх об'єднання тощо здійснюється Виконавцем самостійно відповідно до освітньої програми, навчальної програми, річного плану роботи, навчального плану з урахуванням індивідуальних потреб, можливостей, інтересів, нахилів, здібностей, віку, психофізичних особливостей, стану здоров'я Студентів, а також думки Замовника.
10
В процесі надання послуг Виконавець використовує програмне забезпечення – комп'ютерні програми, які є об'єктами права інтелектуальної власності, виключні майнові права на які належать третім особам.
Перелік, призначення, функціональні можливості, порядок та умови роботи з програмним забезпеченням визначаються навчальними програмами.
Використання програмного забезпечення здійснюється Виконавцем виключно з метою надання послуг позашкільної освіти.
Використання програмного забезпечення Замовником та/або Студентом можливо виключно з метою опанування знань, умінь та навичок в процесі надання послуг позашкільної освіти.
Використання програмного забезпечення іншими особами, якщо у них відсутній окремий договір щодо цього програмного забезпечення, заборонено.
Будь-яка переробка, адаптація, інша зміна об'єктів права інтелектуальної власності, в т. ч. створення похідних творів заборонена правовласником, проте може бути дозволена на підставі окремого договору.
Будь-яке використання програмного забезпечення як засобу для створення інших об'єктів права інтелектуальної власності заборонена правовласником, проте може бути дозволена на підставі окремого договору.
11
Шкода, завдана Виконавцю Студентом, відшкодовується на загальних засадах, передбачених Цивільним кодексом України.
12
Замовник, який ознайомився з договором приєднання, згідний з ним та виявив бажання приєднатися до нього, заповнює електронну форму заяви, наведену у пункті 18 цього договору. В разі, якщо копії необхідних документів додані не в повному обсязі, Виконавець пропонує Замовнику надати їх. Після отримання повної інформації та копій документів Виконавець направляє Замовнику електронний рахунок. Замовник зобов'язаний негайно повідомляти Виконавця про зміну інформації, зазначеної в заяві про приєднання до договору та документах, копії яких додані до заяви. Відповідальність за невиконання цього обов'язку та можливі негативні наслідки несе Замовник.
13
Замовник вправі відмовитися від послуг, повідомивши про це письмово Виконавця в довільній формі не пізніше, ніж за 30 календарних днів до дня бажаного розірвання договору. Договір вважається розірваним у 31-й календарний день з дня такого повідомлення. Продовження отримання послуг здійснюється шляхом укладення нового договору.
14
Замовник несе персональну відповідальність за достовірність повідомленої Виконавцю інформації та наданих копій документів, за відсутність обмежень у повноваженнях діяти від імені та в інтересах Студента, а також надає свою згоду на обробку повідомлених Виконавцю персональних даних з метою використання їх під час надання послуг у сфері позашкільної освіти.
Замовник надає згоду на зйомку, оприлюднення фото та відео із зображенням Студента в цілях інформування про діяльність Виконавця.
Замовник підтверджує, що зміст освітньої програми, навчальних програм, річного плану роботи, навчального плану, а також правил поведінки у закладі освіти, затверджених наказом директора ТОВ «Освіта майбутнього ЮА» № 2 від 20.02.2023 р. (Правила поведінки у UA-Teens), відомий та зрозумілий. Замовник зобов'язується постійно відслідковувати та ознайомлюватися з можливими змінами до них, а також з аналогічними документами на майбутні періоди протягом строку надання послуг на офіційному веб-сайті Виконавця за адресою: uateens.org. В разі незгоди з умовами змінених документів Замовник зобов'язується негайно повідомити Виконавця про припинення договору в односторонньому порядку.
Замовник гарантує, що Студент має робоче місце та обладнання, які відповідають мінімальним технічним вимогам, зазначеним у відповідних навчальних програмах. Якщо технічні характеристики робочого місця та обладнання не відповідають визначеним вимогам, Студент не зможе повноцінно опанувати відповідну навчальну програму і отримати бажаний результат і Виконавець не несе за це відповідальність.
Замовник підтверджує, що він не перебуває на території країни-агресора, Республіки Білорусь або на території України, яка тимчасово не підконтрольна українській владі. У разі порушення цієї вимоги Виконавець вправі в односторонньому порядку розірвати договір.
15
Для цілей цього договору приєднання достатнім засобом повідомлення сторонами одна одної про юридичні факти є електронна пошта. Сторони використовують електронну форму правочинів, які пов'язані з даним договором, нарівні з письмовою формою.
16
Договір діє протягом строку навчання, визначеного освітньою програмою, навчальною програмою, річним планом роботи, навчальним планом.
17
Все, що не врегульовано цим договором приєднання, а також документами, на які містяться в ньому посилання, в т. ч. права, повноваження, обов'язки та відповідальність учасників освітнього процесу регулюється Законами України «Про позашкільну освіту», «Про освіту» та підзаконними нормативно-правовими актами.
18
Форма для подання заяви про приєднання до договору:
Форма
для подання заяви про приєднання до договору
Директору ТОВ «Освіта майбутнього ЮА»
Надії КУЗЬМИЧОВІЙ
ЗАЯВА
на приєднання до договору про надання послуг у сфері позашкільної освіти

З метою приєднання до договору, умови якого встановлені наказом директора ТОВ «Освіта майбутнього ЮА» № 1 від 15.02.2023 р., надаю таку інформацію та документи про Студента:
Документ, що посвідчує особу Студента
Документ, що посвідчує особу Замовника
Документ, що підтверджує повноваження Замовника діяти від імені та в інтересах малолітнього Студента, або документ, що підтверджує повноваження особи, яка надає згоду на укладення договору приєднання неповнолітнім Замовником (наприклад, свідоцтво про народження, довіреність, рішення суду, договір (трудовий договір, контракт) між юридичною особою та Студентом або батьками чи законними представниками Студента та ін.)
Документ, що підтверджує повноваження особи підписувати документи від імені юридичної особи (для юридичних осіб, якщо підписант відмінний від осіб, зазначених у ЄДР).